ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

του Πανελληνίου Θεολογικού Συνδέσμου

«ΚΑΙΡΟΣ για την αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης»

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ? ΕΔΡΑ ? ΣΥΜΒΟΛΑ

1.1      Επωνυμία?Τίτλος: Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος ?ΚΑΙΡΟΣ για την αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης?» και με διακριτικό τίτλο «ΚΑΙΡΟΣ» (εφεξής απλώς «Σύνδεσμος»). Ο Σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία του και το διακριτικό του τίτλο σε ξένη γλώσσα και σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες σε πιστή ηχητική απόδοση (π.χ. Hellenic Theological Association ?KAIROS to improve Religious Education?).

1.2     Έδρα?Παραρτήματα: Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται η πόλη της Αθήνας. Η έδρα του Συνδέσμου μπορεί να αλλάξει με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Ο Σύνδεσμος μπορεί να ιδρύει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της ελληνικής επικράτειας και του εξωτερικού.

1.3     Σφραγίδα?Λογότυπο: Ο Σύνδεσμος διαθέτει  σφραγίδα με την επωνυμία του για την επικύρωση πάσης φύσεως εγγράφων του Διοικητικού Συμβουλίου. H σφραγίδα έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, διαμορφωμένη σε 5 γραμμές. Στην πρώτη με κεφαλαία γράμματα η λέξη ΚΑΙΡΟΣ, όπου αντί του Ο υπάρχει καλλιτεχνικό γράφημα, στη δεύτερη με πεζά γράμματα η φράση «για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης»και στις επόμενες τρεις  με κεφαλαία γράμματα, διαδοχικά, οι λέξεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.   Επίσης έχει την αποκλειστικότητα στη χρήση της επωνυμίας και του διακριτικού του τίτλου σε μορφή λογότυπου, το οποίο φέρουν τα έγγραφα, η ιστοσελίδα και οι διάφορες εκδόσεις του Συνδέσμου.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ

2.1     Γενικός σκοπός του Συνδέσμου είναι η αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα βάσει όσων αναλυτικά αναφέρονται στην από το Δεκέμβριο 2009 Διακήρυξη Αρχών, που εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου.

2.2     Ειδικότεροι σκοποί και άξονες δράσης του Συνδέσμου είναι:

α)  Η εκπόνηση και διατύπωση προτάσεων σχετικά με το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (σε Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση), καθώς και για το ρόλο και το έργο των θεολόγων εκπαιδευτικών στη σχολική κοινότητα.

β)  Η συμβολή στη δημιουργία ενός πλαισίου διαλόγου μεταξύ των φορέων της Ελληνικής Πολιτείας, που είτε εμπλέκονται θεσμικά στο σχεδιασμό και την παροχή της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης (Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, συνδικαλιστικοί φορείς εκπαιδευτικών κ.ά.), είτε έχουν νόμιμο και θεμιτό ενδιαφέρον γι? αυτήν (Εκκλησία της Ελλάδος, θρησκευτικές κοινότητες, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά κόμματα, σύλλογοι κ.ά.).

γ)  Η προώθηση του δημοσίου διαλόγου και η ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με τους λόγους για τους οποίους επείγει η αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και τις κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να κινηθεί.

δ) Η συμβολή στην ανάπτυξη ελεύθερου διεπιστημονικού και θεολογικού διαλόγου σχετικά με το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσω της ανταλλαγής ιδεών και επιστημονικών απόψεων μεταξύ των θεολόγων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, αλλά και μέσω της επικοινωνίας με συναδέλφους τους από Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες και με αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς.

ε)  Η συμβολή στη δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ Α/θμιας, Β/θμιας και Γ/θμιας Εκπαίδευσης (ιδιαίτερα των Θεολογικών και Παιδαγωγικών Πανεπιστημιακών Σχολών).

στ)          Η συμβολή στην προώθηση της θρησκειοπαιδαγωγικής έρευνας και στη μελέτη των διαθέσιμων θρησκειοπαιδαγωγικών ερευνών και των συντελούμενων θρησκειοπαιδαγωγικών εξελίξεων? η συμβολή στην προώθηση του σχετικού διαλόγου μεταξύ των Ελλήνων εκπαιδευτικών και των συναδέλφων τους στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

ζ)  Η συμβολή στη βελτίωση του θεολογικού, παιδαγωγικού και γενικά του μορφωτικού επιπέδου των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσω της ενημέρωσης, εμψύχωσης και επιμόρφωσής τους? η ενίσχυσή τους στην εκτέλεση του έργου τους μέσω της παραγωγής και διάθεσης του κατάλληλου εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού.

η)  Επιπλέον, ο Σύνδεσμος μπορεί να δραστηριοποιείται και για άλλα θέματα εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού, θρησκευτικού, θεολογικού, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, που συνάδουν με τις αρχές και το γενικό σκοπό του.

Άρθρο 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3.1     Κύριες δραστηριότητες: Για την προώθηση και διαφύλαξη των αρχών και του σκοπού του και για την ανάπτυξης της δράσης του σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Σύνδεσμος μπορεί να προβεί σε κάθε πρόσφορη ενέργεια και να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο, όπως:

α)  ανακοινώσεις και παρεμβάσεις στα έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά και λοιπά ηλεκτρονικά μέσα γενικής ενημέρωσης·

β)  συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών μελέτης και εργασίας σε διάφορους τομείς (π.χ. Επιμόρφωσης, Παιδείας, Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Νομικής υποστήριξης & Συνδικαλισμού, Εκκλησιαστικών θεμάτων, Κοινωνικής αλληλεγγύης, Τύπου κ.ά.)·

γ)  διεξαγωγή θρησκειοπαιδαγωγικών και άλλων ερευνών και μελετών, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς·

δ)  διοργάνωση σεμιναρίων, μαθημάτων, διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων και κάθε είδους επιστημονικών, παιδαγωγικών, θεολογικών, μορφωτικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων ή άλλων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς·

ε)  εκπροσώπησή του σε διεθνείς επιτροπές και η προώθηση της συμμετοχής των μελών του σε διεθνή συνέδρια ή σε άλλες μορφές  έρευνας, επιστημονικού ή θεολογικού διαλόγου και σε συνεργασίες διεθνούς χαρακτήρα·

στ)          κατασκευή ιστοσελίδων ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου όπως blog, σταθμού, σήματος, forum κλπ·

ζ)  έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων, περιοδικών εκδόσεων και κάθε μορφής εντύπων (επιμορφωτικού υλικού, πρακτικών ημερίδων και συνεδρίων κλπ)·

η)  παραγωγή εποπτικού, επιμορφωτικού και διδακτικού υλικού (cd, dvd, slides κλπ), ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών και προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλου είδους ηχητικών και οπτικοακουστικών παραγωγών, πολυμέσων, κινηματογραφικών ταινιών κλπ·

θ)  οργάνωση και παροχή υπηρεσιών βιβλιοθήκης, τραπεζών πληροφοριών και τεκμηρίωσης·

ι)   εκπόνηση και υλοποίηση θεματικών προγραμμάτων και δικτύων διεθνικών ανταλλαγών·

ια) διοργάνωση ενημερωτικών-επιμορφωτικών εκδρομών και επισκέψεων·

ιβ) παροχή πληροφοριών και συμβουλών στα μέλη του, καθώς και η πραγματοποίηση παραστάσεων/διαβημάτων υπέρ των συμφερόντων των μελών του και η άσκηση κάθε νόμιμου και πρόσφορου μέσου για την κατοχύρωση δικαιωμάτων και υλοποίηση δίκαιων αιτημάτων τους·

ιγ) οικονομική ή άλλου τύπου ενίσχυση και υποστήριξη άλλων φορέων και προσώπων, με την παροχή χορηγιών, υποτροφιών κλπ·

ιδ) απονομή τιμητικών διακρίσεων και διπλωμάτων σε μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που με το έργο τους ανέδειξαν και προήγαγαν θέματα παιδείας.

ιε) δημιουργία ειδικού ταμείου αλληλεγγύης και κοινωνικής στήριξης, με την παροχή διαφόρων μορφών ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς  και η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες·

ιστ)προσφυγή στη δικαιοσύνη και γενικώς η ανάληψη κάθε ενέργειας (ενημερωτικής, νομικής, κλπ) αναγκαίας για τη διαφύλαξη και προστασία των σκοπών, της δραστηριότητας και της ηθικής υπόστασης του Συνδέσμου έναντι κάθε προσβολής (μεμονωμένης ή συλλογικής)?

ιζ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κριθεί σκόπιμη.

3.2     Υποστηρικτικές λειτουργίες: Για  την πραγματοποίηση των παραπάνω ή άλλων δράσεων πρόσφορων για την επίτευξη των σκοπών του, ο Σύνδεσμος μπορεί επίσης να προβαίνει στις παρακάτω λειτουργίες και ενέργειες:

α)  να διατηρεί γραφεία στην έδρα του και στα επιμέρους παραρτήματά του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?

β)  να προβαίνει στην αγορά, μίσθωση ή χρησιδανεισμό ακινήτων και κινητών πραγμάτων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών του·

γ)  να προσλαμβάνει και να απασχολεί επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό πλήρους ή μερικής απασχόλησης·

δ)  να συνάπτει συμβάσεις έργου, εργασίας και προμηθειών και γενικώς να προβαίνει σε κάθε νόμιμη συναλλαγή με φυσικά και νομικά πρόσωπα?

ε)  να αναπτύσσει κάθε μορφής συνεργασίες με φορείς που συνδέονται με τους σκοπούς του και τα θεματικά του ενδιαφέροντα και να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ή και διεθνή προγράμματα.

Άρθρο 4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1     Οικονομικοί πόροι: Οικονομικοί πόροι του Συνδέσμου θεωρούνται έσοδα που προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές: (α) δικαίωμα εγγραφής και συνδρομές μελών, (β) χορηγίες και δωρεές, (γ) κληρονομίες, (δ) χρηματοδοτήσεις από εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή προγράμματα, (ε) λοιπές επιχορηγήσεις, (στ) έσοδα προερχόμενα από ίδιες ενέργειες και δραστηριότητες, (ζ) τόκους και καταθέσεις, (η) τα εν γένει περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά κατά τη νόμιμη λειτουργία του, και (θ) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή που δεν αντιβαίνει προς τις αρχές και τους σκοπούς του Συνδέσμου.

4.2     Ακίνητη περιουσία: Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ο Σύνδεσμος μπορεί να αποκτά και να μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία.

4.3     Δάνεια: Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ο Σύνδεσμος μπορεί να συνάπτει δάνεια με τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς, καθώς και με κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο που επιτρέπεται από τον νόμο, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει προς τους σκοπούς του.

4.4     Διάθεση εσόδων: Τυχόν πλεόνασμα ετήσιας χρήσης ουδέποτε διανέμεται στα μέλη, αλλά διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου.

4.5     Διαχειριστική περίοδος: Το διαχειριστικό έτος αρχίζει 1 Ιανουαρίου και λήγει 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός αν υπάρξει διαφορετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία μπορεί να τροποποιεί τη διαχειριστική περίοδο χωρίς να απαιτείται γι? αυτό αλλαγή του καταστατικού.

Άρθρο 5

ΜΕΛΗ

5.1.    Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικά, Συνεργαζόμενα και Επίτιμα κατά την ακόλουθη έννοια:

α) Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου θεολογίας, εφόσον συμφωνεί με τους σκοπούς του Συνδέσμου και την επισυναπτόμενη Διακήρυξη Αρχών και διατίθεται να συμβάλει στην προαγωγή τους.

β) Συνεργαζόμενο μέλος μπορεί να γίνει κάθε εκπαιδευτικός, ανεξάρτητα από ειδικότητα και εκπαιδευτική βαθμίδα, εφόσον συμφωνεί με τους σκοπούς του Συνδέσμου και την επισυναπτόμενη Διακήρυξη Αρχών και διατίθεται να συμβάλει στην προαγωγή τους.

γ)  Επίτιμο μέλος μπορεί να είναι όποιος ή όποια έχει αναγνωρίσιμη προσφορά για την προαγωγή και αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, είτε έχει με οποιοδήποτε τρόπο συμβάλει στην προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου ή στην ενίσχυση της δραστηριότητάς του.

5.2     Κωλύματα: Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συνδέσμου όποιος ή όποια (α) στερείται της δυνατότητας για δικαιοπραξία, (β) στερείται πολιτικών δικαιωμάτων, (γ) έχει καταδικαστεί, χωρίς να έχει μετέπειτα απαλλαγεί, για σοβαρά αδικήματα όπως έσχατη προδοσία, κατασκοπεία, λιποταξία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά.

5.3     Ένταξη νέου μέλους: Η απόφαση για την ένταξη στο Σύνδεσμο τακτικού, συνεργαζόμενου ή επίτιμου μέλους εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και βάσει της ακόλουθης κατά περίπτωση διαδικασίας :

α)  Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την ένταξη ή μη στο Σύνδεσμο τακτικού μέλους, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ή της ενδιαφερόμενης, την οποία προσυπογράφουν δύο τακτικά μέλη του Συνδέσμου, και η οποία συνοδεύεται από πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή άλλο ισόκυρο πιστοποιητικό βεβαίωσης του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τίτλου, και σε περίπτωση που το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί σε σχολή του εξωτερικού, από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων εγγράφων ισοτιμίας. Σε περίπτωση ασάφειας ή αμφιβολίας περί της ισοτιμίας ή μη του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τίτλου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποδεχθεί κατ? εξαίρεση την ένταξη του υποψήφιου μέλους, και χωρίς η σχετική απόφαση να έχει καμία πρόσθετη νομική ή άλλη συνέπεια εκτός του Συνδέσμου ως προς την ισοτιμία ή μη του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τίτλου του υποψήφιου μέλους.

β)  Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση περί της ένταξης ή μη στο Σύνδεσμο συνεργαζόμενου μέλους, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ή της ενδιαφερόμενης, την οποία προσυπογράφουν δύο τακτικά μέλη του Συνδέσμου, και η οποία συνοδεύεται από πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου που πιστοποιεί την ιδιότητα του εκπαιδευτικού.

γ)  Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση περί της αναγνώρισης επιτίμου μέλους του Συνδέσμου μετά από σχετική απόφασή του, που λαμβάνεται σύμφωνα με τους γενικούς όρους λειτουργίας του και χωρίς να προβλέπεται η τήρηση ιδιαίτερης διαδικασίας.

5.4     Αποχώρηση και επανεγγραφή μέλους: Τα τακτικά και συνεργαζόμενα μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται να αποποιούνται την ιδιότητα του μέλους και να αποχωρούν από τον Σύνδεσμο ελεύθερα με απλή δήλωσή τους. Τα μέλη (τακτικά και συνεργαζόμενα) που έχουν αποχωρήσει δικαιούνται να ζητήσουν την επανένταξή τους στο Σύνδεσμο, υποβάλλοντας απλή αίτηση που δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα. Η αίτηση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται σχετικώς προς τη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει. Σε περίπτωση που η αίτησή γίνει δεκτή, το επανεντασσόμενο τακτικό μέλος οφείλει να εκπληρώσει εκ νέου τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσμο κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.1 (καταβολή εφ? άπαξ εισφοράς και τακτικής συνδρομής για το τρέχον έτος). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει δεκτή, ισχύουν και εδώ οι προβλέψεις της παραγράφου 5.4.

5.5     Μητρώο μελών: Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται μητρώο των μελών του Συνδέσμου με στοιχεία για τις τρεις κατηγορίες μελών (τακτικά, συνεργαζόμενα, επίτιμα), για τις απορριφθείσες αιτήσεις και για τα διαγραμμένα ή αποχωρήσαντα μέλη.

5.6     Στα μέλη χορηγούνται (εφόσον έχουν προηγουμένως εξασφαλιστεί οι τεχνικές προϋποθέσεις):

α) αντίγραφο του καταστατικού σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή?

β) δελτίο μέλους με φωτογραφία και τα ατομικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση κλπ), ενώ προβλέπονται θέσεις σφραγίδας του Συνδέσμου για τις ετήσιες ανανεώσεις της ιδιότητας του μέλους με ταυτόχρονη τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων.

Άρθρο 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

6.1     Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται στην καταβολή εφάπαξ εισφοράς για την εγγραφή τους και τακτικής συνδρομής. Το ύψος των ποσών αυτών καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Τα συνεργαζόμενα και τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών ή συνδρομής.

6.2     Για τα τακτικά μέλη που δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)  Τακτικό μέλος που δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένο στερείται του δικαιώματος να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση ή σε άλλα όργανα του Συνδέσμου, καθώς και να εκλέγεται στα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου, εκτός αν τακτοποιηθεί οικονομικά πριν την ψηφοφορία. Η στέρηση του δικαιώματος είναι αυτεπάγγελτη και δεν απαιτείται σχετική προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου. Αν παρά ταύτα το μέλος αυτό ψηφίσει χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί η παρατυπία, τότε η απόφαση που ελήφθη με τη συμμετοχή του θεωρείται έγκυρη και δεν μπορεί να προσβληθεί εκ των υστέρων. Αντίστοιχα, αν το μέλος έχει υποβάλει υποψηφιότητα και έχει εκλεγεί χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί η παρατυπία, τότε το μέλος δύναται κατά παραχώρηση να τακτοποιήσει την ταμειακή του εκκρεμότητα εντός τριών (3) ημερών από τη διαπίστωση της παρατυπίας? αλλιώς καθαιρείται από τη θέση στην οποία εξελέγη και αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο αναπληρωματικό.

β)  Τακτικό μέλος που καθυστερεί πέραν των τριών (3) ετών την καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεών του προς τον Σύνδεσμο τίθεται αυτεπάγγελτα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε επ? αόριστον αναστολή της ιδιότητας του μέλους, με παράλληλη απώλεια κάθε δικαιώματος συμμετοχής στις διαδικασίες του Συνδέσμου. Η οριστική διαγραφή τού υπό αναστολή μέλους αποφασίζεται, επίσης αυτεπάγγελτα, στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν μέχρι τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης το υπό αναστολή μέλος τακτοποιήσει την ταμειακή εκκρεμότητά του, οπότε η Γενική Συνέλευση μπορεί να κρίνει κατά βούληση αν θα προχωρήσει στην οριστική διαγραφή του ή θα αναιρέσει την απόφαση για αναστολή και θα το επανεντάξει στον Σύνδεσμο ως πλήρες τακτικό μέλος.

γ)  Τακτικό μέλος που έχει διαγραφεί λόγω ασυνέπειας στην καταβολή των οικονομικών του υποχρεώσεων έχει τη δυνατότητα να επανεγγραφεί στο Σύνδεσμο με απλή αίτησή του, χωρίς άλλα δικαιολογητικά, απαλλασσόμενο από την εφ? άπαξ εισφορά για την επανεγγραφή του και επιβαρυνόμενο μόνο με την ετήσια συνδρομή για το έτος της επανεγγραφής του.

6.3     Μέλος που διαγράφεται ή αποχωρεί δεν δικαιούται επιστροφή των πάσης φύσεως καταβολών αυτού προς τον Σύνδεσμο.

Άρθρο 7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

7.1     Τα τακτικά και συνεργαζόμενα μέλη του Συνδέσμου οφείλουν και δικαιούνται:

α)  να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές του, σε εναρμόνιση με τις αρχές του Συνδέσμου, και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών αρμοδίων οργάνων του Συνδέσμου?

β)  να έχουν δικαίωμα λόγου, ελέγχου και κριτικής για τα θέματα που αφορούν τον Σύνδεσμο και τη δραστηριότητά του, καθώς και να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου?

γ)  να προτείνουν ο,τιδήποτε κρίνουν πως συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου με πρότασή τους διατυπωμένη προφορικά, γραπτά ή ηλεκτρονικά, προς τα διοικητικά όργανα του Συνδέσμου, τα οποία είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν αντιστοίχως σε εύλογο χρονικό διάστημα?

δ)  να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά, σεβασμό και αλληλεγγύη?

ε)  να απολαμβάνουν των ωφελημάτων και να κάνουν χρήση των  δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως μελών (τακτικών ή συνεργαζομένων) του Συνδέσμου?

στ)          να μην ενεργούν αυτοβούλως ως εκπρόσωποι του Συνδέσμου σε όργανα λήψης αποφάσεων του κράτους, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ, σε Οργανισμούς και σε επιστημονικές ή συμβουλευτικές επιτροπές χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου?

ζ)  να μη δημοσιεύουν και γενικότερα να μην προβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο προσωπικές τους απόψεις ως επίσημες θέσεις του Συνδέσμου εφόσον δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου που δίνεται ύστερα από σχετική απόφασή του?

η)  να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία? ειδικότερα δε με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού?

θ) να τιμούν και να υπερασπίζονται τις γενικότερες αρχές της δημοκρατίας, του δικαίου και της πολιτικής ελευθερίας, και σε καμιά περίπτωση να μην ενεργούν εναντίον αυτών.

7.2     Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται να συμμετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με πλήρες δικαίωμα λόγου και ψήφου, όπως και με το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις αιρετές θέσεις του Συνδέσμου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακώς τακτοποιημένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, άλλως ισχύουν οι κατά περίπτωση προβλέψεις της παραγράφου 6.2.

7.3     Τα συνεργαζόμενα και τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με πλήρες δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Μπορούν επίσης, βάσει προηγουμένων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, να συμμετέχουν ισότιμα με τα τακτικά μέλη σε επιτροπές, ομάδες εργασίας, ή σε όποιο άλλο έργο κρίνεται σκόπιμο.

Άρθρο 8

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

8.1     Τακτικό ή συνεργαζόμενο μέλος που ενεργεί αντίθετα προς τις κατά το άρθρο 7 προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, ή καταδικάστηκε για αδίκημα που εμπίπτει στα προβλεπόμενα από την παράγραφο 5.2, τιμωρείται πειθαρχικώς με μια από τις ακόλουθες  ποινές, ανάλογα με το βάρος του παραπτώματος.

α) Γραπτή επίπληξη: Η ποινή επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει ηθικό κατά βάση χαρακτήρα και δεν συνοδεύεται από διοικητικές κυρώσεις.

β) Προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του μέλους: Η ποινή επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνεπάγεται την απώλεια κάθε δικαιώματος συμμετοχής στις διαδικασίες του Συνδέσμου για διάστημα από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες, ανάλογα με το βάρος του παραπτώματος. Το τιμωρημένο μέλος δικαιούται να συμμετάσχει μόνο στην ειδική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά την εξέταση της προσφυγής του κατά της πειθαρχικής ποινής που του επιβλήθηκε.  

γ)  Αποβολή: Η ποινή της αποβολής επιβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αφού έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εισηγείται σχετικά. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπάγεται αυτομάτως για τον τιμωρούμενο την επ? αόριστον αναστολή της ιδιότητας του μέλους μέχρι την οριστική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

8.2     Η διαδικασία επιβολής ποινής ενεργοποιείται είτε με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από επώνυμη έγγραφη καταγγελία άλλου μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να καλέσει το εγκαλούμενο μέλος σε απολογία με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν την ορισμένη συνεδρίαση. Το εγκαλούμενο μέλος υποχρεούται να απολογηθεί παριστάμενο στη σχετική συνεδρίαση αυτοπροσώπως ή αποστέλλοντας σχετικό υπόμνημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί το θέμα ανεξάρτητα από το αν το εγκαλούμενο μέλος παρίσταται ή όχι, και αποφασίζει χωρίς την παρουσία του με απλή πλειοψηφία μετά από μυστική ψηφοφορία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται από την συζήτηση και από την ψηφοφορία για την επιβολή ποινής, αν συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού ή με πνευματική συγγένεια με το πρόσωπο που κρίνεται ή αν για το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει με απλή πλειοψηφία ότι υπάρχει αποχρών λόγος για την εξαίρεσή του.

8.3     Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται αμέσως με συστημένη επιστολή στο τιμωρημένο μέλος, το οποίο έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση ζητώντας τον περιορισμό ή την ακύρωσή της ποινής που του επεβλήθη, υποβάλλοντας γραπτό υπόμνημά του μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης. Η προσφυγή τίθεται αυτοδίκαια στα θέματα της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, όποτε αυτή συγκληθεί (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως με αποκλειστικό θέμα τον ορισμό προσωρινής διοίκησης και την προκήρυξη έκτακτων αρχαιρεσιών).

8.4     Στο διάστημα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης που θα συζητήσει το θέμα, ενδεχόμενη προσφυγή του τιμωρημένου μέλους δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για την ποινή. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να επανεξετάσει το θέμα και να τροποποιήσει την απόφασή του οποιαδήποτε στιγμή πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. 

8.5     Κατά τη συζήτηση του θέματός του στη Γενική Συνέλευση, το τιμωρημένο μέλος έχει πλήρες δικαίωμα λόγου, υποχρεούται όμως να αποχωρήσει κατά την ψηφοφορία. Η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. Για την επιβολή της ποινής της αποβολής, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 10.4, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων ( ? ) των παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση. Η μη αποβολή μέλους, καθώς και η άρση ή ο περιορισμός ποινών που έχουν επιβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να αποφασιστούν και με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το εδάφιο θ΄ της παραγράφου 10.3.

8.6     Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να γνωστοποιήσει αμέσως την απόφαση με συστημένη επιστολή στον ενδιαφερόμενο. Ενδεχόμενη μείωση ή αναίρεση της ποινής από τη Γενική Συνέλευση εφαρμόζεται αμέσως, αλλά δεν επηρεάζει αποφάσεις ή πράξεις οργάνων του Συνδέσμου που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο που ίσχυε η ακυρωθείσα  αναστολή της ιδιότητας του μέλους και οι οποίες θεωρούνται σε κάθε περίπτωση έγκυρες και δεν μπορούν να προσβληθούν εξ αυτού του λόγου.

8.7     Την πειθαρχική εξουσία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή τριών μελών του ΔΣ, εφόσον ο Πρόεδρος αρνείται να συγκαλέσει το ΔΣ με θέμα ημερήσιας διάταξης τον πειθαρχικό έλεγχο μέλους του ΔΣ ή το ΔΣ αρνείται την παραπομπή του καταγγελλόμενου μέλους του στη ΓΣ.

Άρθρο 9

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ? ΟΡΓΑΝΑ

9.1     Όργανα διοίκησης του Συνδέσμου είναι Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) και το Συντονιστικό Όργανο (Σ.Ο.) των τοπικών παραρτημάτων, όταν ιδρυθούν.

9.2     Βασική αρχή στη λειτουργία και τη διοίκηση του Συνδέσμου είναι η τήρηση και ο σεβασμός των δημοκρατικών διαδικασιών και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή των μελών στη λήψη και στην εκτέλεση των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων.

9.3     Οι εκλογές για την ανάδειξη των πανελλαδικών και των τοπικών οργάνων του Συλλόγου γίνονται ενιαία σε όλη τη χώρα κάθε τρία (3) χρόνια. Η εκλογή σε όλα τα όργανα του Συνδέσμου γίνεται με σύστημα απλής αναλογικής και σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο) με ειδική μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται με τρόπο επαρκή η εκπροσώπηση ειδικών κατηγοριών μελών (ποσόστωση). Ενδεχόμενη εξειδίκευση των διαδικασιών εκλογής κατά την έννοια των επόμενων παραγράφων 9.4, 9.5 και 9.6 δεν μπορεί να αντιβαίνει προς την αρχή της απλής αναλογικής και των προβλεπομένων από το καταστατικό ποσοστώσεων.

9.4     Οι βασικοί κανόνες λειτουργίας των κατά την παράγραφο 9.1 βασικών οργάνων του Συνδέσμου ορίζονται από το παρόν καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με αποφάσεις της που λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, να εγκρίνει και να τροποποιεί ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας που εμπλουτίζουν και εξειδικεύουν τη λειτουργία οργάνων αυτών, ή προβλέπουν τη σύσταση νέων οργάνων και τη θέσπιση πρόσθετων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ακυρώνουν ή δεν θα αντιβαίνουν προς τις προβλέψεις του καταστατικού.

9.5     Βάσει της ανωτέρω παραγράφου 9.4 η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να εγκρίνει και να τροποποιεί ειδικούς κανονισμούς που εξειδικεύουν τις διαδικασίες συνεδρίασης, λήψης αποφάσεων, ψηφοφοριών και αρχαιρεσιών σε όλα τα όργανα και σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Συνδέσμου. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των οργάνων και με σύστημα τηλεδιάσκεψης, καθώς και η διεξαγωγή ψηφοφοριών εξ αποστάσεως, είτε με χρήση επιστολιμαίας ψήφου, είτε με χρήση ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων: διαδίκτυο, συστήματα ζωντανής σύνδεσης (on-line), ηλεκτρονικές επιστολές (email), τηλεφωνικά μηνύματα (sms), τηλεομοιοτυπία (fax) κλπ.

9.6     Βάσει των ανωτέρω παραγράφων 9.4 και 9.5 είναι δυνατόν να καθοριστούν διαδικασίες καθολικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας τύπου δημοψηφίσματος. Στην περίπτωση αυτή οι λαμβανόμενες αποφάσεις ενέχουν θέση αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης και έχουν την ίδια δεσμευτική ισχύ.

Άρθρο 10

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

10.1    H Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συνδέσμου. Ορίζει το γενικό πλαίσιο δράσης του Συνδέσμου. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει την εποπτεία και τον έλεγχό του. Έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που συνδέεται με τους σκοπούς και τη δράση του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν.

10.2   Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε:

α)  τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, που συγκαλούνται εντός του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

β)  έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, που συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέματα (σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 11.1 και 11.2).

Ανεξάρτητα από το αν είναι τακτικές ή έκτακτες, οι Γενικές Συνελεύσεις που ακολουθούνται από εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλιου χαρακτηρίζονται εκλογοαπολογιστικές, ενώ οι υπόλοιπες Γενικές Συνελεύσεις χαρακτηρίζονται απολογιστικές.

10.3   Αποφάσεις με απλή πλειοψηφία: Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αποφασίζει με απλή πλειοψηφία για τα παρακάτω:

α)  Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

β)  Αποφασίζει τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή.

γ)  Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ)  Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού.

ε)  Λαμβάνει αποφάσεις για το Πρόγραμμα Δράσης του Συνδέσμου.

στ)          Αποφασίζει την ίδρυση ή διάλυση παραρτημάτων (τοπικών τμημάτων κ.ά.) και ψηφίζει τους κανονισμούς λειτουργίας τους.

ζ)  Ψηφίζει και τροποποιεί ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας ή οικονομικής διαχείρισης, που εξειδικεύουν τη σύσταση και τη λειτουργία ειδικών οργάνων, τη διεξαγωγή ψηφοφοριών, τον τρόπο διεξαγωγής καθορισμένων διαδικασιών, τα κριτήρια και τις διαδικασίες λήψης διαχειριστικών αποφάσεων, το ύψος αμοιβών κλπ (π.χ. κανονισμός Γενικής Συνέλευσης, κανονισμός Διοικητικού Συμβουλίου, κανονισμός ηλεκτρονικής διεξαγωγής αρχαιρεσιών και ψηφοφορίας επί σημαντικών θεμάτων, κανονισμός προμηθειών, κανονισμός αμοιβών προσωπικού και συνεργατών κ.ά.). Ψηφίζει για ενδεχόμενη αλλαγή της διαχειριστικής περιόδου (σύμφωνα και με την παράγραφο 4.5).

η)  Αποφασίζει για την επικύρωση ή την άρση ή τον περιορισμό της ποινής προσωρινής αναστολής της ιδιότητας του μέλους που έχει επιβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του εδαφίου β΄ της παραγράφου 8.1.

θ)  Αποφασίζει για τη μη αποβολή μέλους και την άρση ή τον περιορισμό της ποινής που του έχει επιβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 8.1, με την επιφύλαξη της  πρόβλεψης του εδάφιου β΄ της παραγράφου 10.4.

ι)   Αποφασίζει για αγορά ή πώληση ακίνητης περιουσίας (σύμφωνα και με την παράγραφο 4.2), καθώς και για τη σύναψη δανείων (σύμφωνα και με την παράγραφο 4.3). Επίσης αποφασίζει για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης πέραν αυτών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.4   Αποφάσεις με ειδική απαρτία και πλειοψηφία: Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αποφασίζει με πλειοψηφία τριών τετάρτων ( ? ) των παρισταμένων για τα παρακάτω:

α)  Τροποποιεί το καταστατικό

β)  Επιβάλλει την ποινή αποβολής μέλους, τακτικού ή συνεργαζόμενου, με βάση σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της   πρόβλεψης του εδάφιου θ΄ της παραγράφου 10.3.

γ)  Παύει τα μέλη οργάνων του Συνδέσμου εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους και ιδίως εξαιτίας βαριάς παράβασης των καθηκόντων τους ή ανικανότητας να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.

Στην περίπτωση αυτή το μέλος που παύτηκε, αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος ή εάν δεν υπάρχει, ο αντικαταστάτης του ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία.

δ)  Παύει στο σύνολό του το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον υπερψηφιστεί σχετική πρόταση μομφής.

Με την ίδια απόφαση και με απλή πλειοψηφία ορίζεται προσωρινή διοίκηση, αποτελούμενη από τα αναπληρωματικά μέλη, ή αν δεν υπάρχουν ή δεν είναι επαρκή, με όσα επιπλέον οριστούν από τη Γενική Συνέλευση, και με μοναδική αρμοδιότητα τη διενέργεια αρχαιρεσιών εντός 15 ημερών από τη λήψη της απόφασης και, αν δεν υπάρξει η προβλεπόμενη απαρτία, την ίδια ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας).

10.5   Απόφαση για διάλυση του Συνδέσμου: Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αποφασίζει για τη διάλυσή του Συνδέσμου με ευρεία συναίνεση των μελών, για την εξασφάλιση της οποίας προβλέπεται ειδική διαδικασία δύο διαδοχικών Γενικών Συνελεύσεων ως εξής:

α)  Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει κατ? αρχήν απόφαση διάλυσης του Συνδέσμου στην οποία περιλαμβάνεται προσχέδιο απόφασης με τους λόγους της διάλυσης, καθώς και ημερομηνία διεξαγωγής νέας Γενικής Συνέλευσης για την οριστική απόφαση.

β)  Η οριστική απόφαση διάλυσης του Συνδέσμου λαμβάνεται από τη νέα Γενική Συνέλευση η οποία διεξάγεται σε χρόνο τουλάχιστον τριών (3) μηνών μετά την προηγούμενη.

γ)  Για τις αποφάσεις τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης Γενικής Συνέλευσης των εδαφίων α και β απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων ( ? ) των παρισταμένων.

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11.1    Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο?

α)  στον προβλεπόμενο από το εδάφιο α΄ της παραγράφου 10.2 χρόνο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

β)  εκτάκτως, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 10.2, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

          ι.   όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο?

         ιι.   όταν το ζητήσει με έγγραφη αίτηση η Εξελεγκτική Επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητάς της?

        ιιι.   όταν το ζητήσει με έγγραφη αίτηση το ένα πέμπτο ( 1/5 ) των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών?

        ιν.   όταν υπάρχει κενό διοίκησης, όπως στις περιπτώσεις έκπτωσης ή παραίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 13.7.

11.2    Στις περιπτώσεις ιι΄ και ιιι΄ του εδαφίου β΄ της παραγράφου 11.1 οι έγγραφες αιτήσεις επιδίδονται αρμοδίως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε όποιον τον αναπληρώνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προσκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία όχι αργότερα των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης των αιτήσεων. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί ή αμελήσει να προβεί στην έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τότε θεωρείται αυτεπάγγελτα ότι έχει εκπέσει ομαδικώς και ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11.1.

11.3    Πρόσκληση: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφες προσκλήσεις, που στέλνονται στα μέλη του Συνδέσμου με ηλεκτρονική επιστολή (email) ή με τηλεομοιοτύπημα (fax) ή με άλλον ισοδύναμο τρόπο, και στις οποίες αναγράφονται τόσο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και οι ημερομηνίες σύγκλησης της αρχικής και επαναληπτικής συνεδρίασης, για την περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν πραγματοποιηθεί στην αρχική ημερομηνία λόγω μη απαρτίας. Η πρόσκληση αποστέλλεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ενώ σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της.

11.4    Παριστάμενοι: Για τους παριστάμενους στη Γενική συνέλευση, μέλη ή μη του Συνδέσμου, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)  Τα τακτικά μέλη παρίστανται στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε δι? ειδικής αμέσου εξουσιοδοτήσεως προς άλλο αυτοπροσώπως παριστάμενο τακτικό μέλος που μπορεί να ασκήσει και για λογαριασμό τους όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους που προβλέπονται από την παράγραφο 7.2. Η εξουσιοδότηση πρέπει να έχει τον τύπο της κατά τον νόμο Υπεύθυνης Δήλωσης και να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Τα αυτοπροσώπως παριστάμενα τακτικά μέλη δεν μπορούν να έχουν πάνω από δύο εξουσιοδοτήσεις το καθένα.

β)  Τα συνεργαζόμενα και επίτιμα μέλη παρίστανται αυτοπροσώπως και όχι δι? εξουσιοδοτήσεως, με τα δικαιώματα και τους περιορισμούς που προβλέπει η παράγραφος 7.3.

γ)  Στη Γενική Συνέλευση δύνανται επίσης να παρίστανται με δικαίωμα λόγου ειδικοί προσκεκλημένοι εφόσον τα παριστάμενα μέλη εγκρίνουν τη παρουσία τους.

11.5    Κάρτα συμμετοχής: Όλοι οι παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση εφοδιάζονται με ειδική ατομική κάρτα συμμετοχής με τη σφραγίδα του Συνδέσμου, διαφορετικού και έντονα διακριτού χρώματος για κάθε κατηγορία,  ήτοι τακτικά μέλη, συνεργαζόμενα-επίτιμα μέλη, προσκεκλημένοι-βοηθοί, επί της οποίας αναγράφεται το όνομα του παρισταμένου. Όσοι είναι εξουσιοδοτημένοι να εκπροσωπούν άλλους εφοδιάζονται με ξεχωριστή κάρτα συμμετοχής για κάθε εκπροσωπούμενο. Κάθε τακτικό μέλος φέρει μία έως τρεις το πολύ κάρτες συμμετοχής.

11.6    Προκαταρκτικές διαδικασίες και έλεγχος απαρτίας: Τις προκαταρκτικές διαδικασίες πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει προσωρινό προεδρείο αποτελούμενο από τρία μέλη, ορισμένα προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικουρούμενο από βοηθητική γραμματεία που τελεί υπό την εποπτεία του Ειδικού Γραμματέα και του Ταμία. Όσοι από τα μέλη εκπροσωπούν άλλους, καταθέτουν τις εξουσιοδοτήσεις στη γραμματεία, η οποία τις ελέγχει ως προς την εγκυρότητά τους, τις καταγράφει και τις συγκεντρώνει σε ειδικό φάκελο. Όλα τα αυτοπροσώπως ή δι? εξουσιοδοτήσεως παριστάμενα τακτικά μέλη ελέγχονται ως προς το αν είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και λαμβάνουν τις προβλεπόμενες κάρτες συμμετοχής.

11.7    Εκτίμηση απαρτίας και ανάλογες ρυθμίσεις: Για την εκτίμηση της απαρτίας υπολογίζεται το άθροισμα των αυτοπροσώπως και δι? εξουσιοδοτήσεως παριστάμενων τακτικών μελών, με τις ακόλουθες συνέπειες:

α) Αρχική σύγκληση: Κατά την αρχική σύγκλησή της η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται το ένα δεύτερο συν ένα ( ½ + 1 ) των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται και συγκαλείται εκ νέου μετά από επτά (7) ημέρες στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

β) Επαναληπτική σύγκληση: Κατά την επαναληπτική σύγκληση η Γενική Συνέλευση διαθέτει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

11.8    Προεδρείο: Μετά το πέρας των προκαταρκτικών διαδικασιών και την αρχική εκτίμηση της απαρτίας  εκλέγεται κανονικό Προεδρείο που αποτελείται από έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο και ένα Γραμματέα-πρακτικογράφο. Πρώτα εκλέγεται ο Πρόεδρος δια βοής αν υπάρχει μόνο μία υποψηφιότητα ή με ανάταση χειρός και με σχετική πλειοψηφία αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας. Ο Γραμματέας μπορεί, με δική του ευθύνη, να ορίσει βοηθούς στην εκτέλεση των καθηκόντων του είτε μέλη του Συνδέσμου είτε τρίτους. Το Προεδρείο διευθύνει όλες τις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης μέχρι το πέρας της. Επίσης έχει την ευθύνη της κοινοποίησης των αποφάσεών της προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς τα πρόσωπα τα οποία αφορούν άμεσα οι αποφάσεις.

11.9    Ημερήσια Διάταξη: Η συζήτηση στη Γενική Συνέλευση γίνεται μόνο επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η οποία ορίζεται από την ίδια τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία. Ως βάση για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται ο πίνακας θεμάτων που περιέχονται στην πρόσκληση, ενώ η Γενική Συνέλευση ορίζει τη σειρά συζήτησης των θεμάτων και προσθέτει επιπλέον θέματα εφόσον το κρίνει.

11.10  Ψηφοφορία ? αποφάσεις: Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις για γενικά ζητήματα γίνονται φανερά με ανάταση χειρός και με χρήση της κάρτας συμμετοχής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από εγκεκριμένο ειδικό κανονισμό. Σε θέματα που έχουν σχέση με την επιβολή πειθαρχικής ποινής ή αποβολής μέλους η ψηφοφορία είναι μυστική, με όποιο μέσο και αν διεξαχθεί. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, επί όλων των θεμάτων εκτός αυτών που για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται ειδική πλειοψηφία και αυξημένη απαρτία κατά την έννοια των παραγράφων 10.4 και 10.5. Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον η ψήφος είναι φανερή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

11.11   Καθολική ψηφοφορία εξ αποστάσεως: Εναλλακτικά προς τη συνήθη διαδικασία της άμεσης επί τόπου ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση μπορεί  με απλή πλειοψηφία να αποφασίσει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας επί των συζητούμενων θεμάτων με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως καθολικής ψηφοφορίας που προβλέπεται από την παράγραφο 9.6. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση ανακοινώνεται μετά το πέρας της ψηφοφορίας με τρόπο που καθορίζεται από τον σχετικό κανονισμό.

11.12  Κανονισμός Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ψηφίσει Κανονισμό Γενικής Συνέλευσης που να απλουστεύει, να συμπληρώνει ή να διευκρινίζει τη διαδικασία σύγκλισης και διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ή να προσδιορίζει άλλη διαδικασία, διαφορετική από αυτή που προβλέπεται παραπάνω, από την παράγραφο 11.2 έως και την παράγραφο 11.11, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσβάλλονται οι λοιπές προβλέψεις του καταστατικού.

Άρθρο 12

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

12.1    Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή: Οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία είναι δυνατόν να επικουρείται στο έργο της από τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές κατά την πρόβλεψη της παραγράφου 12.3. Η σύνθεση της κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία. Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και να λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, την εξακρίβωση της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποίησης αυτών ως εκλογέων. Τέλος η Εφορευτική Επιτροπή φέρει την ευθύνη για την καταμέτρηση, για την κατανομή των ψήφων και τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών ανάδειξης των εκλεγέντων. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, αποκλείονται από τη δυνατότητα να είναι υποψήφιοι για οποιοδήποτε άλλο αξίωμα.

12.2   Ψηφοφορία: Τα μέλη του Συνδέσμου δύνανται να ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή με επιστολιμαία ψήφο, εξουσιοδοτώντας προς τούτο άλλα τακτικά μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως, εκτός των υποψηφίων που δεν δύνανται να εκπροσωπούν άλλους. Είναι επίσης δυνατόν να γίνει χρήση ηλεκτρονικής ψήφου κατά την πρόβλεψη των παραγράφων 9.5 και 9.6, εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει σχετικό κανονισμό, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή, τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

12.3   Τοπική ψηφοφορία ? τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές: Τα εκτός της έδρας του Συνδέσμου μέλη, που δεν παρίστανται την ημέρα των αρχαιρεσιών, έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στην έδρα του πλησιέστερου προς τον τόπο εγκατάστασής τους Τοπικού Τμήματος ή της πλησιέστερης Περιφερειακής ή Νομαρχιακής Επιτροπής, βάσει ειδικού κανονισμού εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση, και εφόσον τα οικεία διοικητικά όργανα έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες τεχνικές και οργανωτικές προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η διαδικασία της τοπικής ψηφοφορίας γίνεται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτή της κεντρικής. Την ευθύνη διεξαγωγής της τοπικής ψηφοφορίας έχει τοπική Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με απλή πλειοψηφία από την Τοπική Ολομέλεια Τοπικού Τμήματος ή ορίζεται από την οικεία Περιφερειακή ή Νομαρχιακή Επιτροπή. Η τοπική Εφορευτική Επιτροπή, μετά το πέρας της ψηφοφορίας και τη διαλογή των ψήφων, γνωστοποιεί με δική της ευθύνη, ηλεκτρονικά ή με άλλον ασφαλή τρόπο, το αποτέλεσμα στην κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ώστε να συνυπολογιστεί στην έκδοση του τελικού αποτελέσματος.

12.4   Ενιαίο ψηφοδέλτιο ? σταυροί: Όλοι οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, με χωριστούς καταλόγους (α) για την Εξελεγκτική Επιτροπή και (β) για το Διοικητικό Συμβούλιο σε τρεις ειδικότερες ομάδες (Α/θμια, Β/θμια, ΑΕΙ). Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει μέχρι εννιά (9) σταυρούς προτίμησης για τους υποψήφιους του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως επιμέρους ομάδας, και έναν (1) σταυρό για τους υποψήφιους της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτιο που δεν έχει σταυρό προτίμησης στους υποψήφιους κάποιου από τα δύο όργανα, υπολογίζεται ως «λευκή ψήφος» για το όργανο αυτό και δεν προσμετράται ως προς το όργανο αυτό.

12.5   Κατάρτιση ψηφοδελτίου και διεξαγωγή ψηφοφορίας: Εφ? όσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικό κανονισμό αρχαιρεσιών εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παράγραφο 12.7, η διαδικασία κατάρτισης του ψηφοδελτίου και διεξαγωγή της ψηφοφορίας έχει ως εξής.

Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά την εκλογή της ...

α)  παραλαμβάνει από μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατάσταση των υποψηφιοτήτων που έχουν εκδηλωθεί μέχρι στιγμής, επιβεβαιώνει τη συναίνεση των υποψηφίων, και κλείνει την κατάσταση αυτή αποδεχόμενη τις τελικές υποψηφιότητες που υποβάλλονται επί τόπου?

β)  παραλαμβάνει από τον Ταμία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατάσταση των τακτικών μελών του Συνδέσμου, ενημερωμένη ως προς τα ταμειακώς τακτοποιημένα και μη μέλη?

γ)  ελέγχει, σε συνεργασία με τον Ταμία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, την εγκυρότητα όλων των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί και διακριβώνει την τυχόν επί τόπου τακτοποίηση ταμειακής οφειλής εκ μέρους των υποψηφίων κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 6.2?

δ)  καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο χωρισμένους σε τρεις ομάδες (Α/θμια, Β/θμια, ΑΕΙ) και τους υποψήφιους για την Εξελεγκτική Επιτροπή?

ε)  φροντίζει για την εκτύπωση και τη διανομή των ψηφοδελτίων στους ψηφοφόρους και για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ενώ ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τον Ταμία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, μεριμνά ώστε όσοι ψηφίζουν να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι ή να τακτοποιούν επί τόπου, πριν να ψηφίσουν τις τυχόν ταμειακές οφειλές τους?

στ)          μετά την λήξη της ψηφοφορίας, ενώπιον των μελών του Συνδέσμου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση (αρίθμηση) των ψηφοδελτίων και στη συνέχεια στην καταμέτρηση των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος.

ζ)  ακολούθως η Εφορευτική Επιτροπή διαπιστώνει τα εκλεγόμενα και τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσει τα σχετικά πρακτικά ανάδειξης των εκλεγέντων, τα οποία παραδίδει στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

12.6   Εκλεγόμενα και αναπληρωματικά μέλη:

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο: Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, εξαιρούνται εντελώς από την εκλογή όσοι δεν έλαβαν κανένα σταυρό, ενώ τα ονόματα όσων έλαβαν έστω και έναν σταυρό τοποθετούνται σε σειρά με βάση των αριθμό των σταυρών που έλαβαν, ανεξαρτήτως της ειδικής κατηγορίας στην οποία ανήκουν (Α/θμια, Β/θμια, ΑΕΙ). Σχηματίζεται έτσι ένας πρώτος κατάλογος των εννέα (9) «προς εκλογήν» και λοιπών «επιλαχόντων» υποψηφίων. Με βάση αυτόν τον κατάλογο γίνεται κατ? αρχάς ένας πρώτος έλεγχος αν υπάρχουν σε αυτόν τουλάχιστον τόσοι υποψήφιοι για κάθε επιμέρους κατηγορία όσες είναι και οι ελάχιστες προβλεπόμενες έδρες της κατηγορίας αυτής. Αν ναι, περνάμε στο επόμενο βήμα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ο αριθμός των ελάχιστων προβλεπόμενων ανά κατηγορία εδρών για το υπό εκλογή Διοικητικό Συμβούλιο της επομένης περιόδου περιορίζεται, σύμφωνα και με την πρόβλεψη της παραγράφου 13.3, στον αριθμό των οικείων υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον σχηματισμένο κατάλογο. Ακολουθούν επάλληλοι έλεγχοι, όπου σε κάθε έναν απ? αυτούς εξετάζεται αν στον αρχικό κατάλογο των εννέα (9) «προς εκλογήν» και λοιπών «επιλαχόντων» υποψηφίων που έχει προκύψει καλύπτονται οι ελάχιστες προβλεπόμενες έδρες κάθε μιας ειδικής ομάδας, όπως ισχύουν μετά την ενδεχόμενη προσαρμογή. Οι έλεγχοι ξεκινούν αρχικά με την Α/θμια, μετά με τη Β/θμια, και τέλος με τα ΑΕΙ, και αν στον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν καλύπτεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εδρών για τη συγκεκριμένη ομάδα, τότε αντικαθίσταται ο τελευταίος σε αριθμό σταυρών «προς εκλογήν» υποψήφιος που δεν ανήκει στην ομάδα αυτή με τον πρώτο στη σειρά των «επιλαχόντων» από την υπολειπόμενη σε έδρες ομάδα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί μέχρι να προκύψει ένας τελικός κατάλογος «προς εκλογήν» υποψηφίων που καλύπτει τις ελάχιστες απαιτούμενες έδρες για όλες τις ομάδες. Αυτός είναι και ο τελικός κατάλογος των εκλεγόμενων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέγονται αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη, σε σειρά με βάση τους σταυρούς που έλαβαν, ανεξαρτήτως της ειδικής ομάδας στην οποία ανήκουν.

β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή: Μετά την καταμέτρηση των ψήφων εκλέγονται οι τρεις πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι. Οι επόμενοι δύο σε σειρά με βάση τους σταυρούς που έλαβαν, ορίζονται ως αναπληρωματικοί.

12.7   Κανονισμός Αρχαιρεσιών: Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ψηφίσει Κανονισμό Αρχαιρεσιών που να απλουστεύει, να συμπληρώνει ή να διευκρινίζει τη διαδικασία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ή να προσδιορίζει άλλη διαδικασία, διαφορετική από αυτή που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους 12.5 και 12.6, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αντίκειται στις προβλέψεις της παραγράφου 13.3 για την κατανομή των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

13.1    Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) έτη και, εκτός εκτάκτων καταστάσεων, προβλέπεται η εκλογή του ανά τρεις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

13.2   Το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης? διοικεί τον Σύνδεσμο και συντονίζει γενικώς τη δραστηριότητά του. Ειδικότερα:

α)  Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση σ? αυτή τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό, τον Προϋπολογισμό και το γενικό Πρόγραμμα Δράσης του Συνδέσμου.

β)  Διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου? μεριμνά για την εξεύρεση πόρων και την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων.

γ)  Συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίες από τα μέλη (τακτικά, επίτιμα και συνεργαζόμενα) ή από εξωτερικούς συνεργάτες. Καθορίζει με ακρίβεια τα θέματα απασχόλησης κάθε επιτροπής. Ορίζει τον επικεφαλής υπεύθυνο και προσδιορίζει τα όρια ευθύνης του. Συντονίζει τη λειτουργία των επιτροπών και είναι τελικά υπόλογο απέναντι στη Γενική Συνέλευση για τη δράση τους.

δ)  Φροντίζει για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών εγγραφής και διαγραφής μελών σύμφωνα με το καταστατικό και βάσει των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

ε)  Γενικά προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Συνδέσμου.

13.3   Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές (9μελές). Οι έδρες του κατανέμονται κατ? αρχήν ως εξής: ένα (1) τουλάχιστον μέλος από την Α/θμια Εκπαίδευση, πέντε (5) τουλάχιστον μέλη από τη Β/θμια Εκπαίδευση, και τρία (3) τουλάχιστον μέλη από ΑΕΙ, εφόσον υπάρχουν στη συγκεκριμένη εκλογή επαρκείς σε αριθμό υποψήφιοι για την κάλυψη αυτών των εδρών, που να έχουν λάβει τουλάχιστον έναν σταυρό. Σε αντίθετη περίπτωση, μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οι κενές θέσεις καλύπτονται από τους υπάρχοντες υποψηφίους, που έλαβαν σταυρούς, αναλογικά με τον αριθμό που υπάρχει σε κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 12.6 ή ισοδύναμης βάσει της παραγράφου 12.7.

13.4   Από το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης ή έκπτωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικατάστασής του από αναπληρωματικό εφαρμόζεται κατ? αναλογίαν η αρχή της κάλυψης του αριθμού των ελαχίστων ανά κατηγορία εδρών (Α/θμια, Β/θμια, ΑΕΙ), προσαρμοσμένη στα διαθέσιμα κατά περίπτωση αναπληρωματικά μέλη, όπως ορίζεται στην παράγραφο 13.3.

13.5   Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας  εκ των μελών του Προεδρείο που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη παραμένουν ως απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συγκρότηση σε σώμα πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ανακήρυξη των εκλεγμένων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και γίνεται με την ευθύνη και υπό την προεδρία του πρώτου σε ψήφους υποψηφίου, με χωριστές μυστικές ψηφοφορίες για κάθε θέση του Προεδρείου και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων για την κάθε μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να κατανείμει στα μέλη του και άλλες ειδικότερες αρμοδιότητες. Μετά τη συγκρότηση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να του παραδώσει τα κλειδιά, τα τηρούμενα αρχεία και βιβλία, τη σφραγίδα και την περιουσία του Συνδέσμου με πρωτόκολλο παράδοσης που υπογράφεται από τα δύο Προεδρεία.

13.6   Σε περίπτωση που το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκροτηθεί σε σώμα μέσα στις οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 13.1, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με μόνο θέμα συζήτησης τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που περάσουν είκοσι (20) ημέρες από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αυτό εξακολουθεί να μην έχει συγκροτηθεί σε σώμα, και για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ακόμα συγκληθεί Γενική Συνέλευση, τότε την έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να συγκαλέσουν, σε συμφωνία και με την παράγραφο 13.7, είτε η Εξελεγκτική Επιτροπή, είτε δέκα (10) τουλάχιστον τακτικά μέλη του Συνδέσμου.

13.7   Σε περίπτωση ομαδικής παραίτησης ή έκπτωσής του Διοικητικού Συμβουλίου, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με μόνο σκοπό τη διενέργεια εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και ασκεί όλα τα καθήκοντά του μέχρι την ανάληψη της διοίκησης από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, τότε η Εξελεγκτική Επιτροπή ή δέκα (10) τουλάχιστον τακτικά μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση με μόνο σκοπό την εκλογή προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου με περιορισμένη θητεία ή την προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή κανονικού Διοικητικού Συμβουλίου.

13.8   Σε περίπτωση που παραιτηθούν πέντε και πλέον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται παραιτηθέν και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 13.7.

13.9   Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, παύσει ή εκπέσει του αξιώματός του κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που το μέλος που αποχώρησε κατέχει μία από τις θέσεις του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με την νέα του σύνθεση για να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα εξ αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση που το μέλος που αποχώρησε είναι απλό μέλος, δεν απαιτείται εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Επιπλέον λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση μέριμνα ώστε να καλύπτεται κατά το δυνατόν ο προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός εδρών ανά κατηγορία (Α/θμια, Β/θμια, ΑΕΙ) σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 13.4.

13.10  Μέλος του Συνδέσμου δεν μπορεί να διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση για την απασχόλησή τους με τις υποθέσεις του Συνδέσμου εκτός από τα έξοδα κίνησης για τη μετακίνησή τους και τα έξοδα διαμονής-διατροφής τους όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό ή μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας για την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος αναλαμβάνει ειδικότερα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσκαλούνται σε έκτακτες συνεδριάσεις του οργάνου και των οποίων η μόνιμη κατοικία διαμονής τους είναι σε άλλη πόλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παρέχουν στον Σύνδεσμο εξαρτημένη εργασία με αμοιβή ή να συνάπτουν με αυτόν συμβάσεις που συνεπάγονται την απόληψη αμοιβής για προσφορά κάθε είδους υπηρεσιών ή συμβάσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειες ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σύνδεσμο.

Άρθρο 14

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

14.1    Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, τρεις φορές το χρόνο και έκτακτα κατά την κρίση του Προέδρου ή μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του.

14.2   Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με ανακοίνωση που ορίζει το χώρο, τον χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης. Η κοινοποίηση της ανακοίνωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική επιστολή (email), τηλεομοιοτύπημα (fax) ή συστημένη επιστολή που αποστέλλεται με ταχυμεταφορά.

14.3   Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων με φανερή ψηφοφορία, εκτός από τα προσωπικά θέματα για τα οποία τυχόν θα ζητηθεί μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου και όταν απουσιάζει η ψήφος του Αντιπροέδρου.

14.4   Επιτρέπεται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κατοικεί εκτός της έδρας του Συνδέσμου ή βρίσκεται εκτάκτως εκτός αυτής, να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη κ.ά.), εφόσον όμως διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία του και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν φυσικώς παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.

14.5   Τα μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.6   Σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης. Αντ? αυτού μπορεί να υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα τήρησης πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον εξασφαλίζεται η αυθεντικότητα και το αναλλοίωτο του περιεχομένου και των υπογραφών των μελών του.

14.7   Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει με γραπτή αίτησή του από τον Πρόεδρο την προσωρινή αντικατάστασή του κατά το διάστημα απουσίας ή ασθένειας. Εάν  για τις παραπάνω περιπτώσεις δεν ζητηθεί η προσωρινή αντικατάσταση από το ίδιο το μέλος, τότε μπορεί ο Πρόεδρος να προβεί στην αντικατάστασή του με πρακτικό του Συμβουλίου και εφόσον δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλο τρόπο απαρτία ή παρεμποδίζονται οι εργασίες του Συνδέσμου. Η αδικαιολόγητη φυσική απουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή για δέκα σποραδικές κατά το διάστημα της θητείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την έκπτωση από τη θέση του μέλους τούτου.

14.8 Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να συγκαλούνται και σε άλλη πόλη, εκτός της έδρας του Συνδέσμου. Η πόλη αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αμέσως προηγούμενη συνεδρίασή του.

Άρθρο 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

15.1    Αρμοδιότητες Προέδρου και Δ.Σ. για την πραγματοποίηση δαπάνης: Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης του Συνδέσμου ψηφισμένο από τη Γενική Συνέλευση:

α) ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίζει μόνος του για δαπάνη μέχρι το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 ?), με την έκδοση εντάλματος?

β)  το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για δαπάνη μέχρι το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ?), με έκδοση απόφασης, συνοδευόμενη από έκδοση εντάλματος υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο.

15.2   Πρόεδρος ? διοικητικές και συντονιστικές αρμοδιότητες: Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και τις έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης. Φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τον απαιτούμενο προς τούτο συντονισμό της δράσης του Συνδέσμου. Πραγματοποιεί, είτε μόνος του είτε από κοινού με άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές με επιστημονικούς, πνευματικούς, κυβερνητικούς κ.ά. παράγοντες.

Ο Πρόεδρος λαμβάνει κάθε μέτρο για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Συνδέσμου ακόμη και χωρίς έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η σύγκλησή τους δεν είναι άμεσα εφικτή και προκύπτει κίνδυνος από την αναβολή.

Ο Πρόεδρος συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο και βιβλίο του Συνδέσμου. Μαζί με τον Γενικό γραμματέα ελέγχει, υπογράφει και θεωρεί τα πρακτικά και τα σχετικά αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

15.3   Πρόεδρος ? εκπροσώπηση του Συνδέσμου: Ο Πρόεδρος, διά της φυσικής του παρουσίας είτε δια της υπογραφής του, εκπροσωπεί και δεσμεύει τον Σύνδεσμο σε όλες του τις σχέσεις, συναλλαγές και εκδηλώσεις προς τις κρατικές και εκκλησιαστικές αρχές, τις ανεξάρτητες αρχές, τις δημόσιες υπηρεσίες, την αυτοδιοίκηση, τις τράπεζες, λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, τις ΔΕΚΟ, τη ΔΕΗ, τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και γενικά προς κάθε τρίτον στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος, διά της φυσικής του παρουσίας είτε δια της υπογραφής του:

α)  συνάπτει συμβάσεις και συμφωνίες στο όνομα του Συνδέσμου και για λογαριασμό του με τα συναλλασσόμενα ή αντισυμβαλλόμενα με τον Σύνδεσμο νομικά ή φυσικά πρόσωπα, και  δεσμεύει έναντι αυτών τον Σύνδεσμο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης?

β)  εκτελεί για λογαριασμό του Συνδέσμου, αυτοπροσώπως ή εξουσιοδοτώντας κατά περίπτωση τρίτους, πάσης φύσεως χρηματικές δοσοληψίες και ταμειακές εργασίες (πληρωμές, εισπράξεις, υπογραφή επιταγών, άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, έκδοση εγγυητικών επιστολών κλπ)?

γ)  εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο δικαστικά και εξώδικα? διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Συνδέσμου ενώπιον παντός δικαστηρίου και πάσης αρχής? δέχεται και κοινοποιεί αγωγές και εν γένει δικόγραφα και ασκεί όλα τα ένδικα μέσα.

15.4   Αναπλήρωση Προέδρου: Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και όταν απουσιάζει και αυτός αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται κάθε φορά με απόφασή του.

15.5   Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου: Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή εμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο, και συνεργάζεται με αυτόν και τον επικουρεί στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συνδέσμου.

15.6   Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα: Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο: α) την αλληλογραφία του Συνδέσμου (έντυπη και ηλεκτρονική)? β) κάθε έγγραφο διοικητικού περιεχομένου (ανακοινώσεις, προσκλήσεις συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης).

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης? προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου όταν λείπουν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος? είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου? μεριμνά για την υπογραφή τους από τα παρόντα μέλη και τα συνυπογράφει τον Πρόεδρο? εκδίδει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα αποσπάσματα πρακτικών.

Ο Γενικός Γραμματέας φυλάει τη σφραγίδα του Συνδέσμου και έχει την ευθύνη της ενημέρωσης και της τήρησης των αρχείων και βιβλίων του Συνδέσμου (πλην των οικονομικών): του μητρώου μελών, του πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, κλπ. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση του δελτίου μέλους και του ατομικού κωδικού (των εδαφίων β΄ και γ΄, αντίστοιχα, της παραγράφου 5.7) και για την τήρηση των σχετικών αρχείων.

Τον Γενικό Γραμματέα επικουρεί και αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Ειδικός Γραμματέας.

15.7   Αρμοδιότητες Ειδικού Γραμματέα: Ο Ειδικός Γραμματέας επικουρεί τον Γενικό Γραμματέα στην εκπλήρωση των παραπάνω καθηκόντων του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

15.8   Γενικές αρμοδιότητες Ταμία: Ο Ταμίας έχει την ευθύνη της διαχείρισης του Ταμείου και γενικότερα της Οικονομικής Διαχείρισης του Συνδέσμου, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Προέδρου και ευθύνεται μαζί με τον Πρόεδρο για κάθε διαχειριστική ανωμαλία.

Ειδικότερα ο Ταμίας έχει την ευθύνη:

α)  για την παρακολούθηση της ταμειακής κατάστασης των μελών?

β)  για την υποχρεωτική κατάθεση των διαθέσιμων ποσών του Συνδέσμου σε λογαριασμό τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, φροντίζοντας να υπάρχει διαθέσιμο σε πρόχειρο Ταμείο ένα ποσό για τις άμεσες ανάγκες (το ύψος του ποσού αυτού ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου)?

γ)  για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων-στοιχείων και των παραστατικών του Συνδέσμου, καθώς και άλλων διαχειριστικών βιβλίων (υλικού, αποθήκης κλπ)?

δ)  για τη σύνταξη και κατάθεση του ετήσιου προϋπολογισμού και οικονομικού απολογισμού?

ε)  για την οικονομική διαχείριση των Τοπικών Τμημάτων, σε συνεργασία με τους τοπικούς ταμίες.

15.9   Αρμοδιότητες Ταμία για είσπραξη και πληρωμή ποσών: Στο πλαίσιο των γενικών του αρμοδιοτήτων, ο ταμίας, αυτοπροσώπως, ή εξουσιοδοτώντας άλλα πρόσωπα (μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, προσωπικό Συνδέσμου κ.ά.):

α)  διενεργεί τις εισπράξεις του Συνδέσμου από τρίτα πρόσωπα ή από μέλη του Συνδέσμου, εκδίδοντας τα απαιτούμενα παραστατικά που υπογράφει ο ίδιος ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο?

β)  διενεργεί τις πληρωμές του Συνδέσμου προς τρίτα πρόσωπα ή προς τα μέλη του Συνδέσμου, με βάση χρηματικά εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο, και εκδίδοντας τα απαιτούμενα παραστατικά που υπογράφει ο ίδιος ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

γ)  διενεργεί τις καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων σε τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με βάση σχετικές εντολές του Προέδρου, εφόσον το ποσόν είναι στο όριο της αρμοδιότητάς του, ή με βάση σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον το ποσόν είναι στο όριο της αρμοδιότητάς του Διοικητικού Συμβουλίου, ή με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε ποσό.

15.10  Αρμοδιότητες απλού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου: Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει στις εργασίες και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου? επικουρεί, ή αναπληρώνει αν χρειαστεί, τα μέλη του Προεδρείου στην άσκηση των καθηκόντων τους? αναλαμβάνει ειδικά καθήκοντα και υποχρεώσεις με βάση τον γενικό προγραμματισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και τις ειδικότερες αποφάσεις του? συμμετέχει ενεργά στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας του Συνδέσμου, αναλαμβάνοντας όπου χρειαστεί ειδικό ρόλο συντονισμού? και γενικά συμμετέχει ενεργά στη διοίκηση του Συνδέσμου και στην προώθηση των σκοπών και της δραστηριότητάς του.

Άρθρο 16

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16.1    Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει την ίδια θητεία.

16.2   Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως έργο της τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής (και μόνον) διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Συνδέσμου, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της, συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

16.3   Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται στα γραφεία του Συνδέσμου:

α)  τακτικά, πριν τη διεξαγωγή της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης?

β)  έκτακτα, όταν καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν δύο από τα μέλη της.

16.4   Η Εξελεγκτική Επιτροπή λαμβάνει γνώση ανά πάσα στιγμή όλων των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης του Συνδέσμου. Ο Ταμίας ειδοποιείται εγγράφως και οφείλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες να έχει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα στοιχεία.

16.5   Σε περίπτωση που η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπιστώσει οικονομικές ή διαχειριστικές παρατυπίες ή αδικαιολόγητα ταμειακά ελλείμματα, είναι υποχρεωμένη να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Αν αυτό δεν συμβεί, για οποιοδήποτε λόγο, η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση

16.6   Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Αντ? αυτού μπορεί να υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα τήρησης των πρακτικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εφόσον εξασφαλίζεται η αυθεντικότητα και το αναλλοίωτο του περιεχομένου και των υπογραφών των μελών της.

Άρθρο 17

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Εφόσον συσταθούν Νομαρχιακές Επιτροπές ή Τοπικά Παραρτήματα, συγκροτείται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, Συντονιστικό Όργανο, στο οποίο μετέχουν οι Συντονιστές ή άλλα εξουσιοδοτημένα μέλη των υφιστάμενων Τοπικών, Νομαρχιακών και Περιφερειακών Επιτροπών, και ο Πρόεδρος ή άλλος εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, ο οποίος προεδρεύει των διαδικασιών του Συντονιστικού Οργάνου.

Άρθρο 18

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης συστήνονται, τροποποιούνται οι καταργούνται τριμελείς ή πενταμελείς Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Επιτροπές, που εδρεύουν σε πόλεις-έδρες Περιφερειών και Νομών της ελληνικής επικράτειας. Περιφερειακές Επιτροπές είναι δυνατόν να συσταθούν και σε πόλεις του εξωτερικού. Οι Περιφερειακές και Νομαρχιακές Επιτροπές έχουν καθορισμένη περιοχή αρμοδιότητας.

ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η σύσταση ή η κατάργηση Τοπικών Τμημάτων με καθορισμένη περιοχή αρμοδιότητας σε πόλεις-έδρες Περιφερειών, Νομών και Δήμων της ελληνικής επικράτειας. Με την ίδια απόφαση μπορούν να προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και ο κανονισμός λειτουργίας των Τοπικών Παραρτημάτων. 

Άρθρο 20

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ? ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

20.1   Διάλυση Συνδέσμου: Ο Σύνδεσμος διαλύεται εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 10.5. Επίσης ο Σύνδεσμος διαλύεται υποχρεωτικά αν τα τακτικά μέλη του μείνουν λιγότερα από είκοσι (20). Η απόφαση για την διάλυση του Συνδέσμου ορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διάθεσης της περιουσίας του.

20.2   Γενικές διατάξεις: Θέματα που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό ρυθμίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόφαση της Γενική Συνέλευσης ρυθμίζονται βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του Νόμου.

Άρθρο 21

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πρώτες αρχαιρεσίες: Οι πρώτες αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου θα πραγματοποιηθούν το Δεκέμβριο του 2011, με ευθύνη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τότε θα έχει καταχωρηθεί η σύσταση και το καταστατικό του Συνδέσμου στο προβλεπόμενο Δημόσιο Βιβλίο.

 

* * *

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 21 άρθρα, εγκρίθηκε κατ? άρθρο και στο σύνολό του κατά την καταστατική συνέλευση των ιδρυτικών του μελών στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010.

Ιδρυτικά μέλη:

Εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών στη δικάσιμο της 13ης Δεκεμβρίου 2010